Nyt fra SERVIA

Det er atter tid til nyheder fra os i SERVIA, og som sidst har vi også denne gang en del på hjertet.

Vi har mange ting at glæde os over. Vi har netop budt velkommen til Frederiksberg Forsyning, der er indtrådt som ny andelshaver. Vi har dialog med flere selskaber, der er blevet nysgerrig på, hvad SERVIA kan byde på, – og vi har budt velkommen til nye fantastiske kolleger.

Det glæder os, at vi igen har mulighed for at tage ud og besøge vores andelshavere. Vi prioriterer at arbejde ”on-site”, så vi får skabt et tæt og fortroligt samarbejde med vores andelshavere - og husk – der er stadig plads til flere i vores fællesskab.

Den juridiske brevkasse

Tilmelding – elaftaler

Boligkøbere er i en række tilfælde blevet tilmeldt som kunde i et elselskab, uden at de selv har taget stilling til det. Det er sket, fordi tilmeldingen fremgik i et elektronisk bilag til deres købsaftale omkring persondata. Uanset om boligkøberne læste bilaget, kunne de ikke se, hvilket produkt/pris de valgte.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at både de involverede ejendomsmæglere og elselskaberne har overtrådt reglerne om god markedsføringsskik. Derudover er de pågældende kunder ikke bundet af de ”indgåede” elaftaler.

Hvis I har aftaler med andre selskaber om, at de kan indgå aftaler med kunder på jeres vegne, kan det derfor være en god ide at få kontrolleret både aftalen og den anvendte praksis.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til SERVIAs jurist, Jens Hay, jepe@servia.dk.

 

Ny vigtig dom om gæsteprincippet - Ledningsejers retsstilling ved statusskifte

Højesteret har d. 14. marts afsagt dom i en sag, som præciserer gæsteprincippets rækkevidde.

Dommen er til ledningsejers fordel i situationer, hvor der oprindeligt har været sammenfald mellem arealejer og ledningsejer.

Den deklaration, som ejer lod tinglyse på arealet i den pågældende sag, beroede ikke på en aftale mellem ejeren af arealet og ledningsejer, men på en ensidig ejerdisposition.

Efterfølgende blev arealet overdraget til anden ejer, mens ejerskabet over ledningerne forblev det samme.

Højesteret fastslår, at det ulovbestemte gæsteprincip som udgangspunkt ikke gælder, når der var sammenfaldende identitet mellem grundejer og ledningsejer ved ledningsanbringelsen. Denne præmis kan få afgørende betydning for de mange ledninger og anlæg, som er etableret af forsyningsselskaber, da disse var kommunalt ejet, og senere blevet udskilt i selvstændige privatejede selskaber. Også i disse situationer er der sket statusskifte.

Senere ledningsarbejder på arealet skal derfor i den konkrete sag finansieres af arealets ejer, når sådanne arbejder sker på arealejers foranledning.

Højesteret fastslår med dommen, at pålæggelse af en deklaration om sikring af ledninger har til formål bl.a. at fastslå, at ledningsejeren ikke skal betale for ledningsomlægninger, der sker på arealejers foranledning, hvis der på et senere tidspunkt ikke længere er sammenfaldende identitet mellem ledningsejer og arealejer.

Dommen understreger også, at vederlagets størrelse er uden betydning i forhold til, om gæsteprincippet finder anvendelse. Hvis der er aftalt et vederlag, er udgangspunktet, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse.

Hvis du vil høre mere, så kontakt os i SERVIAs Juridiske Afdeling”

UDBUDSNYT

Rammeaftalens maksimale værdi

EU Domstolen afsagde i 2018 en principiel dom (Autoritá Garante-dommen) omhandlende grænserne for anvendelse af rammeaftaler indgået på baggrund af EU-udbud.

Dommen fastlagde, at en ordregiver i henhold til udbudsbekendtgørelsen skal angive den anslåede samt den maksimale mængde/værdi af en rammeaftale. Når den maksimale mængde/værdi er nået, har rammeaftalen udtømt sin virkning, hvilket medfører krav om genudbud. I forlængelse heraf har Klagenævnet for Udbud afsagt kendelse i Simonsen & Weel-sagen, hvor det blev fastlagt, at angivelse af den anslåede samt maksimale mængde/værdi må anses som et centralt element i potentielle tilbudsgiveres overvejelse af, om de ønsker at byde.

Med baggrund i Autoritá Garante-dommen samt Simonsen & Weel-kendelsen opstår ofte spørgsmål om, hvordan den maksimale mængde/værdi beregnes, og hvor meget den må afvige fra den estimerede værdi.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen vurderede i notat af 13. november 2019, at Autoritá Garante-dommen betyder, at en usikkerhedsmargin ikke må være så stor, at det er usandsynligt, at Ordregiver får brug for den i rammeaftalens løbetid. Ligeledes fremgår det af notatet, at Ordregiver har et vidt skøn ved fastlæggelsen af det maksimale omfang af en rammeaftale. Mængder må dog ikke skønnes kunstigt højt, men det er tilladt at tillægge det forventede behov en usikkerhedsmargin for at imødekomme senere ændringsbehov.

Klagenævnet for Udbud har d. 23. februar 2022 afsagt en vigtig kendelse om fastlæggelse af rammeaftalens maksimale værdi. Sagen vedrørte et udbud af ortopædisk kirurgi, som bestod af to delaftaler, hvor den maksimale mængde på begge delaftaler var angivet 66% højere end den estimerede mængde.  

Klager, som var tidligere leverandør på den udbudte rammeaftale, gjorde gældende, at den udbudte ydelse traditionelt ligger på et relativt stabilt niveau og ikke er præget af store udsving. På den baggrund fandt Klager estimatet for helt usandsynligt, og at Ordregiver efter klagerens opfattelse havde fastsat de maksimale mængder usagligt højt.

Forbrugsangivelserne tog ifølge udbudsbetingelserne udgangspunkt i det historiske forbrug. Ifølge et internt notat hos Ordregiver tog den estimerede mængde udgangspunkt i niveauet af behandlinger inden COVID-19 samt sundhedsstrejken. Den angivne maksimale mængde tog ifølge notatet udgangspunkt i et dynamisk og uforudsigeligt sundhedsområde samt en generel tendens til øget samarbejde mellem det offentlige og det private.

Klagenævnet havde med baggrund i de fremlagte oplysninger ikke grundlag for at konstatere, at den maksimale værdi var fastsat usagligt, ligesom den angivne maksimale værdi ikke overskred den sikkerhedsmargin, som en ordregiver er berettiget til at inddrage ved udøvelsen af sit skøn.

Kendelsen fra februar 2022 er den første, der omhandler fastlæggelsen af den maksimale værdi af en rammeaftale, og det kan konkluderes, at der efter omstændighederne kan tillades en betydelig forskel mellem den estimerede og maksimale værdi/mængde, uden at det anses som usagligt eller uden for rammerne af en sikkerhedsmargin. Det anses dog som afgørende for Klagenævnets afgørelse, at Ordregiver inden offentliggørelse af udbudsmaterialet havde skrevet et internt notat med en konkret begrundelse for, hvorfor den maksimale værdi/mængde skulle angives som 66% højere end den estimerede.

Udbudskalenderen

SERVIAs igangværende indkøb og udbud
 • EU-udbud af kabelskabe, Flow Elnet, VEKSEL, Dinel og Nord Energi Net. Det påtænkes at sende udbudsmaterialet til høring ved potentielle tilbudsgivere i uge 18.

 • EU-udbud af 10 kV primære fordelingsanlæg, Nord Energi Net. Tilbudsfrist d. 28. april.

 • EU-udbud af vand-, varme- og elmålere, TREFOR Infrastruktur. Kravspecifikationen er under udarbejdelse af eksterne rådgivere. Offentliggørelse forventes sommer 2022.

 • EU-udbud af el- og vvskomponenter, Frederiksberg Forsyning. Indledende drøftelser om omfang er påbegyndt.

 • EU-udbud af No-dig ydelser, Frederiksberg Spildevand. Indledende drøftelser er i gang. Kontraktstart forventeligt omkring årsskiftet.

 • EU-udbud af vandværk, TREFOR Vand. Nyt Middelfart Vandværk som forventes i drift 2024. Projektet er i sin indledende fase med afklaringer og drøftelser af omfanget.

 • EU-udbud af landinspektørydelser, Energi Viborg Vand. Der er indgået aftale med Landinspektørfirmaet L34. Aftalen er trådt i kraft.

 • Udbud af 10 kV sekundære fordelingsanlæg, Nord Energi Net, Ravdex, VEKSEL, Flow Elnet og Dinel. Udbudsmateriale under udarbejdelse.
Kommende indkøb og udbud
 • EU-udbud af råvandsledninger, TREFOR Vand. Råvandsledninger skal benyttes til Nyt Middelfart Vandværk.

 • EU-udbud af muffer, interesserede andelshavere.

 • EU-udbud af TV-inspektion af spildevandsledninger, Frederiksberg Spildevand.

 • EU-udbud af komplette netstationer, interesserede andelshavere. Opstartsmøder planlagt.

 • EU-udbud kemikalier, Bornholms Spildevand. Opstartsmøder planlagt

 • EU-udbud af polymerer, Bornholms Spildevand. Opstartsmøder planlagt

Nyt fra PMO'et

I PMO’et arbejder vi altid med mange forskellige typer af projekter, og i dagens nyhedsbrev har vi medtaget 2 aktuelle projekter, som begge er relevante for langt de fleste forsyningsselskaber.

Sidst i indlægget kan du læse om Test Management ifm. agile udviklingsprojekter.

 

Projekt: Implementering af entreprenørmodellen i en multiforsyningsvirksomhed

SERVIA hjælper TREFOR Infrastruktur med at implementere entreprenørmodellen, så TREFOR Infrastruktur fortsat sikrer en velfungerende infrastruktur for alle forsyningsarter. Implementering af entreprenørmodellen sikrer, at medarbejderne nu kan løse opgaver på tværs af selskaberne, og helt konkret betyder den nye struktur, at en medarbejder kan løse opgaver i både TREFOR El-net, TREFOR El-net Øst eller i et af de øvrige forsyningsselskaber.

Implementering af Entreprenørmodellen indebærer bl.a. en re-organisering af alle involverede medarbejdere og et hensyntagen til, at køb og salg af ydelser fortages på markedsmæssige vilkår. En lang række stabe er involveret i projektet, som ledes og koordineres af SERVIA.

Inden længe får vi beskrevet en kundecase, men indtil da kan Tim Paludan Larsen timl@servia.dk kontaktes, hvis du vil vide mere.

 

Projekt: Bestyrelsesvalg for TREFOR El-net Øst

SERVIA har med udgangen af marts 2022 afsluttet projektledelsen af bestyrelsesvalget for TREFOR El-net Øst A/S. To forbrugervalgte repræsentanter er nu valgt og indtrådt i TREFOR El-net Øst bestyrelsen.

Valget har været gennemført efter EWII koncernens overtagelse af det bornholmske el-net pr. 1. oktober 2021, som følge af krav i elforsyningsloven om, at 2 forbrugervalgte repræsentanter skal være valgt til bestyrelsen senest 6 måneder efter overtagelsesdatoen.

SERVIA har i samarbejde med TREFOR Infrastruktur, EWII og den eksterne valgoperatør, Assembly Voting planlagt og gennemført valget.

Med TREFOR El-net Øst valget vel overstået, har SERVIA nu fokus på planlægning og gennemførelsen af EWIIs repræsentantskabsvalg, som kører i efteråret 2022.

Se evt. kundecasen på vores hjemmeside - Repræsentantskabsvalg (servia.dk)

 

Test i et agilt udviklingsprojekt

Hos EWII udvikles p.t. en ny selvbetjeningsløsning til private i et agilt udviklingsforløb. EWII er ansvarlig for testen, og den hjælper SERVIA med. Til projektet er knyttet en Test Manager og en Test Koordinator/tester fra SERVIA.

Den agile udviklingsmetode stiller andre krav til test end en klassisk vandfalds eller V-model. Test er involveret fra begyndelse af udviklingen, og man tester løbende igennem projektet og ikke først efter endt udvikling. Det sikrer, at fejl bliver fundet tidligere, og dermed kan disse blive rettet hurtigere (og billigere).

Da koden frigives til test løbende, stiller det krav om, at test er en del af projektgruppen i udviklingsfasen. En vigtig opgave for test er at tilpasse testscope løbende, efterhånden som løsningen bliver udviklet. I et agilt projekt vil der være udviklingsopgaver, der bliver fremrykket eller forsinket.

I projektet er udviklingen nedbrudt i 6 PI (Product Increment). Hvert PI består af 4 sprints af 2 uger. Der bliver testet på forskellige niveauer og med brug af forskelle typer af test.

 • Sprinttest afvikles efter hvert andet sprint. Fokus er på at teste de komponenter, der er blevet udviklet i de to sprint. Testen afvikles som kombineret eksplorativ test og test med testcases.
 • PI-test afvikles efter hvert PI. Fokus er på end2end-test, og der testes primært med testcases. Dog med inddragelse af eksplorativ test og ”bug hunt”.
 • UAT (user accept test) afvikles i sidste PI. Det er her den samlede løsning testes. Der bliver testet flows og end-2-end scenarier.

Vil du høre mere om test i agile projekter eller Test Management generelt, så kontakt Test Manager Lise Gade Eriksen på lier@servia.dk

20200818 150420

Regulering

I Reguleringsteamet er vi for alvor ved at udbygge med ydelser indenfor økonomisk regulering af vandselskaber. I den forbindelse har vi udarbejdet et ydelseskatalog, som vi vil præsentere for de af vores andelshavere, som har vandaktivitet indenfor indtægtsrammer og benchmarking.

I vil høre fra os inden for de kommende uger, med henblik på at aftale et møde til præsentation af vores ydelser.

I forhold til regulatorisk overvågning sker der også en hel del.
Vi er ved at læse en række udsendte bekendtgørelsesudkast igennem, der er resultatet af udmøntning af L53. Det vil I snart høre mere om.

På den økonomiske side har vi besøgt de af jer, som har købt vores pakke med fremskrivninger af indtægtsrammen og præsenteret et baseline-scenarie. Det har givet anledning til spændende drøftelser med jer, og vi arbejder nu videre med en runde 2, hvor vi finpudser beregningerne og opdaterer dem med investeringsplaner fra jeres netudviklingsplaner samt forventninger til WACC, nye grønne indikatorer og likviditetsoverblik.

20200818 140556

IT Sikkerhedsnyt

Cybersikkerhed står højt på dagsorden hos ledere og medlemmer af bestyrelser. De har en afgørende rolle samt ansvar for at sikre virksomheden mod Cyberangreb, herunder erhverve ny viden og håndtere nye cyberudfordringer.

Kun 44% af bestyrelser modtager årligt rapportering omkring cybersikkerhed

Kun 53% har cybersikkerhed som en fast del af et årshjul

55% af bestyrelser behandler aldrig eller kun én gang årligt en cybersikkerhedshændelse

SERVIA kan være behjælpelig med forståelse omkring cyberrisici, angrebstyper, herunder hvilke krav der skal stilles til organisation for at træffe de rigtige beslutninger for effektivt at forsvare virksomheden. 

SERVIA tilbyder støtte, viden og rådgivning til ledelsen og bestyrelsen indenfor:

 • De konkrete it-sikkerhedskrav der skal stilles overfor organisationen
 • Forslag til risk benchmarking og KPIer til afrapportering til ledelse og bestyrelsen
 • Støtte til fastlæggelse af virksomhedens risikoappetit
 • Rådgivning omkring sikring af forretningskritiske systemer
 • Hvordan jeres virksomhed ser ud fra en hackers vinkel
 • Støtte til sikring af ledende medarbejdere

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte SERVIA.

GDPR-hjørnet

Brug af Cloud-løsninger, Google Analytics m.v.

I kølvandet på Schrems II-dommen fra juli 2020 har der været tvivl om brugen af amerikanske databehandlere. Især brugen af diverse Cloud-løsninger, som fx Microsoft, Amazon og Google, er der blevet tvivl om lovligheden af. På baggrund af Schrems II-dommen, er der også faldet en del afgørelser i europæisk regi, der bidrager til tvivlen.

Datatilsynet udgav primo marts Vejledning om brugen af Cloud, som samler op på problematikkerne sammenholdt med anbefalingerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDBP). Vejledningen indeholder en række konkrete eksempler på overførsler til usikre tredjelande, der kan hjælpe med at forstå hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige og effektive. Læs vejledningen her.


Hvordan finder du ud af, om du kan bruge Cloud?

Anbefalingerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDBP) og vejledningen fra Datatilsynet slår fast, at der altid skal foretages en case-by-case vurdering af de enkelte overførsler.

Man kan med fordel starte med at gennemføre følgende:

 1. Kortlæg virksomhedens overførsler – dette fremgår allerede af datafortegnelsen (artikel 30-fortegnelsen)
 2. Fastlæg overførselsgrundlag ved overførsler til tredjelande
 3. Vurdér beskyttelsesniveauet for personoplysninger i tredjelandet
 4. Implementér supplerende foranstaltninger
 5. Påse løbende beskyttelsesniveauet for personoplysninger

Helt konkret bør man altid, når man vil overføre personoplysninger til usikre tredjelande, herunder USA, udarbejde en Transfer Impact Assessment (TIA), der i detaljer beskriver overførslen og de risici, der er vurderet i forbindelse med overførslen.

Uanset om man udarbejder en TIA eller på anden vis dokumenterer sin risikovurdering, skal man foretage en konkret vurdering af overholdelse af de essentielle garantier, som europæisk databeskyttelse hviler på, i det pågældende tredjeland. Vurderingen bør indeholde disse trin:

 1. Vurdering af lovgivning i det pågældende land
 2. Vurdering af om lovgivningen overholdes i praksis, eller om der ikke er grund til at tro, at en problematiske lovgivning vil blive anvendt
 3. Vurdering af om der er tilstrækkelige supplerende foranstaltninger, der kan godtgøre persondatabehandlingen

Vurderingen kan illustreres således:

Vurderingen vil vise, om det er lovligt at foretage den påtænkte overførsel af personoplysninger, og man kan selv sørge for implementering af ekstra foranstaltninger, der kan medvirke til sikring af personoplysningerne fx ved implementering af kryptering, hvor nøglen opbevares hos en tredjepart i EU/EØS.

Husk at risikovurderinger m.v. altid skal foretages INDEN behandling af personoplysninger påbegyndes.


En svær opgave

En konkret vurdering – case-by-case - kræver, at man sætter sig ind i de enkelte tredjelandes lovgivning, og det er på ingen måde en let opgave for nogen virksomheder. Heldigvis er der konsulenter og advokat-huse, der er i gang med at lave vurderingerne, som således kan hjælpe med at løfte opgaven.


Ny aftale om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA

Den 25. marts 2022 offentliggjorde EU-Kommissionen og USA, at de vil arbejde på en ny aftale, der gør det lettere at overføre personoplysninger til amerikanske virksomheder.

Nyheden giver kun anledning til begrænset jubel, da der er tale om en meget overordnet aftale, og det er svært at se, hvordan aftalen kan løse problemet, der ligger i den amerikanske lovgivning. Vi må vente og se, når den endelige aftale foreligger.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Camilla Bjerre Jensen – DPO

Nyt om personale

I det juridiske team har vi budt velkommen til endnu en erfaren jurist, Esben Bjerregård, der som flere af os andre er uddannet advokat og har mange års anciennitet med i bagagen.

Selvom Esben startede den 1. marts føler vi allerede, at han er godt integreret i vores dagligdag. Vi nyder stor gavn af Esben både fagligt og socialt.  


I reguleringsteamet er vi glade for at have fået Christopher Mathiesen ombord som studentermedhjælper.

Christopher læser cand.merc. - Finance & International Business på Aarhus Universitet og skal primært arbejde med beregninger i vores indtægtsrammemodeller og i benchmarking-modellen.

Vi har allerede stor gavn af Christophers kompetencer, og vi håber, at I vil tage godt imod ham.

 

Pt. har vi en spændende stilling som porteføljemanager ledig, måske er det dig eller en du kender?

Se vores ledig stilling her:
Projektporteføljemanager