Analyser 

Efter en række tekniske briefings, hvor Energi-, forsynings- og klimaministeriets har fremlagt en række analyser, pågår nu forhandlinger om, hvilke tiltag der skal implementeres i en revideret Elforsyningslov. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men der tegner sig et billede af, hvilken retning det trækker i.
Vores vurdering er, at der primært er to analyser, som er vigtige for elnetselskaberne at være opmærksomme på, nemlig 1. Fremtidssikret Elnet og 2. Konkurrenceanalyse. Nedenfor følger en kort status på forhandlingerne.
20200818 135544

1. Fremtidssikret Elnet

Analysen omhandler den overordnede problemstilling, at den nuværende regulering ikke er tilstrækkelig til at håndtere netvirksomhedernes meromkostninger til øget elektrificering da tilpasning af indtægtsrammen sker hvert 5. år på baggrund af de afholdte omkostninger. Denne ”forsinkelse” giver en vedvarende negativ forskel i indtægtsrammen, som ikke kan hentes igen, så længere investeringsbehovet er stigende.

Ministeriet har set på forskellige modeller for, hvordan problemstillingen kan løses. I analysen anbefaler ministeriet en såkaldt kombinationsmodel, hvor mindre forbrug (elbiler, varmepumper mv.) håndteres vha. automatiske indikatorer og større forbrug (store varmepumper, PtX mv.) håndteres med et ansøgningsbaseret tillæg. Dvs. indtægtsrammerne kan forhøjes ved en kombination af flere automatiske indikatorer samt ved ansøgningsbaserede tillæg.

Det er for tidligt at sige, hvordan det ender og hvordan forslaget udmøntes. Men det er efter vores vurdering positivt, at Ministeriet har anerkendt behovet for mekanismer i reguleringen, der imødekommer stigende investeringer helt eller delvist.

20200818 140346

2. Konkurrenceanalyse

Analysen har til formål at bidrage til at sikre en stærk konkurrence på detailmarkedet for el til gavn for borgere og virksomheder i Danmark.
Analysen vil særligt have fokus på adskillelsen mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter i koncernforbundne energikoncerner.
Det er undersøgt om koncernforbundne netvirksomheder udgør et konkurrencemæssigt problem på detailmarkedet for el samt om der kan identificeres tiltag til at styrke konkurrencen. Derudover er det undersøgt om der kan identificeres tiltag, der kan understøtte adskillelsen af monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Det fremgår af analysen, ”… at resultaterne ikke påviser, at der er særlige konkurrencefordele for elhandelsvirksomheder ved at være koncernforbundet med en netvirksomhed”.

Ministeriets anbefaling er derfor, at der indføres skærpede regler og skærpet tilsyn.

Vi vurderer det er et godt resultat, der for nu tager luften ud af debatten om egentlig ejermæssig adskillelse af monopolselskaber og kommercielle selskaber.

3

3. Markedsmæssighed i koncerninterne aftaler på el- og varmeområdet

Elforsyningsloven stiller krav om, at netvirksomhedernes aftaler med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår. Varmeforsyningsloven indeholder tilsvarende bestemmelser.

Forsyningstilsynets indsats på området er i de seneste år blevet intensiveret, og der er efterhånden truffet en del tilsynsafgørelser på området. Det gælder særligt på energispareområdet og vedrørende netvirksomhedernes køb af el til dækning af nettab.

Forsyningstilsynet har i afgørelserne bl.a. vurderet, om der foreligger en skriftlig aftale på aftaletidspunktet, om der foreligger et aftalebilag omhandlende grundlaget for prisfastsættelsen, og om der foreligger løbende dokumentation for markedsmæssighed.

I afgørelserne har Forsyningstilsynet anlagt en skarp linje, hvor man overfor en række netvirksomheder på både el- og varmeområdet har påtalt en eller flere mangler. Det gælder også manglende dokumentation for markedsmæssighed, og Forsyningstilsynet har her fastsat en ny lavere pris, der i stedet vil indgå i selskabets indtægtsgrundlag.

20200818 135723

En række af afgørelserne er indbragt for Energiklagenævnet. Her prøves bl.a., om Forsyningstilsynet har lovgrundlag for at anvende en anden markedsmæssigheds-/transfer pricing metode end selskabets egen anvendte metode, når Tilsynet fastsætter en ny (lavere) pris.

Det forventes, at Forsyningstilsynet i en periode fortsat vil interessere sig for energispare- og nettabsområdet, men efter afslutningen på energispareordningen og med faste regler for åbent udbud ved indkøb af el til nettab forventes tilsynsindsatsen fremefter blive vendt mod andre typer koncerninterne aftaler, herunder vedrørende netdrift og netadministration.

Det vil måske ske ud fra et mere detaljeret regelsæt end i dag. I hvert fald var der i ministeriets lovforslag fra i sommers indeholdt en mulighed for ministeren til at fastsætte detaljerede regler om Forsyningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed.

Lovforslaget indeholdt også muligheden for, at ministeren fastsætter regler om, at netvirksomhederne skal indsende og offentliggøre en liste over deres koncerninterne aftaler.

[SERVIA følger udviklingen i fastlæggelse af de nye regler og hjælper gerne selskaberne med at opfylde el- og varmeforsyningslovens krav.]