25. Juni 2023

Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra SERVIA

De seneste måneder er fløjet afsted med masser af spændende opgaver. Vi oplever en stigende efterspørgsel på stort set alle vores aktiviteter – tak for det! Siden sidst har vi budt velkommen til vores 19. Andelshaver. Det er REFA, der er et affalds- og energiselskab. Affald er et af de områder, der står over for at skulle reguleres. Dette arbejde følger vi naturligvis tæt. Når vi er tilbage efter sommerferien, venter et spændende efterår. Vi skal have udarbejdet SERVIAs nye strategi for de kommende år (2024-2027) og derudover venter nye initiativer. Mere om det i vores næste nyhedsbrev.

Team SERVIA ønsker alle en dejlig varm sommer. Vi er at træffe alle ugerne i sommerferien, dog med reduceret bemanding.

Pernille Iversen, Direktør

Jura & Indkøb

Skærpet kontrol med leverandører på offentlige kontrakter

I seneste nyhedsbrev fra april 2023 orienterede vi om et lovforslag fremsat i marts 2023, hvorefter leverandører på ”offentlige kontrakter” skulle godkendes af Erhvervsstyrelsen forud for kontraktindgåelse. Anvendelsesområdet var uklart defineret, men var umiddelbart tiltænkt at gælde for alle leverandører til kritisk infrastruktur.

Efter en høringsproces med 28 kritiske høringssvar er der i det reviderede lovforslag foretaget betydelige ændringer. Ordningens anvendelsesområde er således begrænset således, at reglerne kun vil omfatte leverandører til Energiøen i Nordsøen.

Reglerne vil således ikke – som oprindeligt frygtet – ramme alle kontrakter vedrørende kritisk infrastruktur. Dog fremgår det af lovforslagets bemærkninger, at der i løbet af efteråret 2023 skal foretages en nærmere undersøgelse, om der skal indføres ”skærpelse af kontrollen med, hvem der får tildelt kontrakter vedrørende kritisk infrastruktur”.

KONTAKTPERSON: JENS HAY PEDERSEN

 

Skærpet kontrol med leverandører på offentlige kontrakter

SERVIA er i dialog med flere leverandører om at kunne levere et indkøbsanalysesystem til at understøtte vores bestræbelser på at optimere indkøbet for vores andelshavere. Med IT-systemet vil SERVIA kunne levere skræddersyede rapporter til andelshaverne omkring indkøb og kontraktopfølgning og med anbefalinger til overordnet indkøbsstrategi, herunder fælles udbud.
Mere specifikt vil systemet:

1) være et redskab for SERVIA og selskabets ejere med at prioritere hvilke indkøbskategorier, hvor vi bør lægge vores begrænsede ressourcer i,
2) hjælpe med helt lavpraktisk at generere tilbudslister, indkøbsestimater og generelt understøtte udarbejdelsen af udbudsmateriale i forbindelse med en udbudsforretning, og
3) bidrage til optimeret kontraktopfølgning fra centralt hold.

Indkøbsanalysesystemet henter data fra de enkelte varelinjer i elektroniske leverandørfakturaer, selskabsregistre og andre kilder. Dermed adskiller systemet sig fra eksisterende økonomisystemer, fordi det på tværs af indkøbende enheder i jeres organisation og leverandører kan kategorisere et selskabs samlede indkøb i relevante varekategorier som for eksempel rådgiverydelser, IT-ydelser, entreprenør-ydelser, forsikringer etc. SERVIA kan på det grundlag komme med indkøbsanbefalinger til hvilke indkøbskategorier, der med fordel kunne konkurrenceudsættes, og SERVIA vil kunne bidrage med et ledelsesmæssigt overblik over en andelshavers samlede indkøb, herunder indkøbs- og compliancedata i forhold til indgåede kontrakter.

Det vil være frivilligt for andelshaverne at tegne op på systemet. Systemet vil blive opbygget datamæssigt med vandtætte skodder mellem andelshaverne, således at vi sikrer GDPR og IT-sikkerhed. For de andelshavere, som også abonnerer på kontraktstyringssystemet House of Control via SERVIA, vil der være mulighed for en direkte integration med indkøbsanalysesystemet. Endelig kan systemet sættes op til også at afrapportere på klimaaftrykket fra en virksomheds samlede indkøb.

Vi forventer at kunne tilbyde denne løsning i løbet af 2. halvår 2023.

KONTAKTPERSON: JACOB LØVENSTJERNE

Compliance

Har I styr på jeres passwordsikkerhed?

Den nemmeste måde for hackere at få utilsigtet adgang til data og systemer er gennem kompromitterede passwords. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på at vælge sikre passwords til de tjenester, I anvender.

Center for Cybersikkerhed har netop opdateret deres vejledning om passwordsikkerhed, og i den kan I finde en række gode anbefalinger til at sikre et højt sikkerhedsniveau.

KONTAKTPERSON: JEANETT LAUVRING

 

Datatilsynet har behandlet en klage over Radius’ fjernaflæsning af elmålere

En række borgere klagede over Radius Elnet A/S’ behandling af personoplysninger. I det konkrete tilfælde drejede klagen sig om Radius Elnet A/S’ fjernaflæsning af elmålere. Fjernaflæsningen medførte en indsamling af klagernes personoplysninger, nemlig deres elforbrug i kWh på timebasis, og disse personoplysninger blev herefter indberettet til Energinet. Datatilsynet fandt i sin afgørelse, at Radius Elnet A/S’ behandling af personoplysninger var sket inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og de danske særregler, der tilpasser anvendelsen af forordningen. Afgørelsen fra Datatilsynet er meget detaljeret og velargumenteret og lægger blandt andet vægt på, at Radius Elnet A/S’ behandling af personoplysninger skete med henblik på dels korrekt afregning af forbrug og dels sikring forsyningssikkerheden og tilstrækkelig kvalitet og kapacitet i elnettet, hvilket er nødvendigt for at overholde de retlige forpligtelser, som Radius Elnet A/S’ er underlagt.

KONTAKTPERSON: KENNETH MELANCTON NIELSEN

Bliv en del af SERVIA

Få et indblik i hvordan det er at arbejde hos SERVIA

Vil du se flere nyhedsbreve?

I vores arkiv kan du både vælge ældre og nyeste nyhedsbrev at læse.