Privatlivspolitik

Hos SERVIA a.m.b.a. prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi enten kommer i besiddelse af, når den virksomhed, du repræsenterer, er andelshaver i SERVIA a.m.b.a., eller når du besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services, vi tilbyder.

 

1. SERVIA a.m.b.a. som dataansvarlig

SERVIA a.m.b.a. er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:
SERVIA a.m.b.a.
CVR. nr. 40 53 22 85
Kokbjerg 30
6000 Kolding

 

2. SERVIA a.m.b.a. som databehandler

I visse tilfælde er SERVIA a.m.b.a. databehandler på vegne af vores andelshavere, f.eks. hvis SERVIA a.m.b.a. administrerer en DPO-ordning eller stiller en digital platform til rådighed, f.eks. en udbudsportal. I tilfælde hvor SERVIA a.m.b.a. er databehandler, handler SERVIA a.m.b.a. efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 

3. Formål med behandlingen og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Ved rådgivning:
Hvis den virksomhed, du repræsenterer, er andelshaver i SERVIA a.m.b.a. (eller potentiel andelshaver), behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde rådgivning til dig og til virksomheden. Dette sker med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

Vi kan efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige forhold.
Hjemlen for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, litra c eller litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den sag vi bistår dig med, kan vi ligeledes undtagelsesvist behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da SERVIA a.m.b.a. i nogen tilfælde er underlagt pligter efter hvidvaskloven, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, privatadresse, CPR-nr., pasnummer, kørekortnummer, andre pas- og kørekortsoplysninger etc. Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvidvaskloven (identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelser) med henblik på opfyldelse af vores pligter efter hvidvaskloven. Oplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Hjemlen for denne behandling er hvidvaskloven.

Parter, modparter, repræsentanter og andre tredjeparter:
Hvis du er part, modpart, repræsentant eller anden tredjepartsaktør i en sag SERVIA a.m.b.a. behandler, behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger for at kunne bistå vores andelshavere i den pågældende sag.
Vi kan behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din relation til sagen og andre almindelige personoplysninger, der indgår i sagen, f.eks. økonomiske oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at bistå vores andelshavere med håndteringen af sagen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde kan retsgrundlaget desuden være efterlevelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den sag vi bistår med, kan vi ligeledes undtagelsesvist behandle følsomme personoplysninger om dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 og/eller oplysninger om dit CPR-nr., jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1. Vi kan også behandle dine følsomme personoplysninger, hvis de er offentliggjort af dig selv, og de er relevante for den sag, vi behandler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

SERVIA a.m.b.a.’s nyhedsbreve, kurser og arrangementer etc.:
Vi indsamler oplysninger om dig for f.eks. at kunne tilmelde dig nyhedsbreve og sende disse til dig og/eller tilmelde dig kurser/arrangementer og gennemføre disse og/eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores ydelser.
Hvis du tilmelder dig et af vores kurser/arrangementer, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi behandler dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse og telefonnummer. Hjemlen for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, f.eks. til markedsføring, vil vi altid informere dig herom og indhente dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi dit navn, e-mailadresse, virksomhed og stilling. Hjemlen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, som kan være kursussteder og/eller undervisere. Hvis du har tilmeldt dig et kursus/arrangement, har du i forbindelse med tilmeldingen modtaget information om, hvem udbyderen og/eller underviseren er, og hvilken betydning det har for behandlingen af dine personoplysninger.

Ved udvikling af nuværende eller potentielt nye andelshaverforhold:
Vi kan ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at vedligeholde og udvikle nuværende eller potentielt nye andelshaverforhold samt vores forhold til øvrige forretningsforbindelser, samarbejdspartnere mv.

Vi kan i den forbindelse behandle oplysninger om navn, titel, virksomhed, telefonnummer, e-mailadresse, hvilke netværk du er en del af og i nogle tilfælde jubilæer og fødselsdage etc. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt alene, hvis du vælger at give dem til os, f.eks. via din mailsignatur, visitkort etc. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra andre kilder, f.eks. offentligt tilgængelige oplysninger på virk.dk eller fra din arbejdsgivers hjemmeside.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er SERVIA a.m.b.a.’s legitime interesse i vedligeholdelse og udvikling af ovennævnte relationer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4. Videregivelse

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. leverandører af it-systemer etc. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på SERVIA a.m.b.a.’s vegne og i overensstemmelse med instruks fra os.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til politiet eller andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, advokatvirksomheder, parter, modparter, repræsentanter og andre tredjepartsaktører i sager samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks. undervisere.

For besøgende på vores hjemmeside henvises til vores cookiepolitik, som du finder her.
I de tilfælde, hvor SERVIA a.m.b.a. er omfattet af hvidvaskloven, har vi i visse tilfælde og afhængigt af de konkrete omstændigheder pligt til at videregive identitetsoplysninger etc. til det relevante pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der følger af hvidvaskloven.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

SERVIA a.m.b.a. kan overføre dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS). Det kan f.eks. være aktuelt, fordi vi i forbindelse med rådgivning af dig og den virksomhed, du repræsenterer, er nødt til at inddrage eksterne rådgivere, såsom finansielle rådgivere, advokater og/eller forsikringsselskaber for at kunne levere den ønskede rådgivning. Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at inddrage relevante udenlandske myndigheder. En sådan ad hoc-overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer, f.eks. til samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger efter SERVIA a.m.b.a.’s instruks, anvender vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag.

6. Sikkerhed

Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til og opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.
Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. en sikker e-mail eller en kodebeskyttet fil.

7. Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om f.eks. brugeradfærd, browsertype, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.
Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).
Behandling til øvrige formål, f.eks. statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, hvor den legitime interesse for SERVIA a.m.b.a. er at udvikle og vedligeholde en hjemmeside, som fungerer gnidningsfrit.
Du kan ændre dine valg i relation til cookies og tilbagekalde eventuelle samtykker ved at åbne vores cookiepolitik, som du finder her.
Vi benytter følgende leverandører, som kan modtage dine personoplysninger: pbweb.dk

Cookie Information A/S
Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her.

8. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiserede.

Vi opbevarer som hovedregel personoplysninger indsamlet i forbindelse med levering af vores ydelser, herunder oplysninger om parter, modparter, repræsentanter og andre tredjeparter i sager, i ti år efter afslutningen af en konkret sag, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i to år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af SERVIA a.m.b.a’s legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med udvikling af nuværende eller potentielt nye andelshaverforhold, opbevares så længe de er relevante for den nuværende eller potentielle relation og for en yderligere periode på op til seks måneder.

Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, opbevares i fem år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringsloven og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Oplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i fem år efter afslutningen af den konkrete sag og slettes derefter.

9. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dog gælder der visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Kontaktoplysninger finder du nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger finder du nedenfor.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder beder vi dig om, at du giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger finder du nedenfor. Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: [email protected]

10. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside kan der være links til andre selskabers hjemmesider. SERVIA a.m.b.a. er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger.
Når du besøger andre selskabers hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker.

11. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre vores hjemmeside.

12. Kontakt os

Kontakt os, hvis vi skal ændre eller slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik. Du kan kontakte os ved at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson hos SERVIA a.m.b.a. eller skrive eller ringe til os, jf. nedenstående:
SERVIA a.m.b.a.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Telefon: 70 50 50 50
E-mail: [email protected]

 

Bliv en del af SERVIA

Få et indblik i hvordan det er at arbejde hos SERVIA

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for nærmere information og spørgsmål.